نماتد بیماریزای چای

چای یک محصول نوشیدنی با دو واریته فوق العاده شامل نوع برگهای کوچک چینی و برگهای بزرگ هندی یا آسامی است،هر دو اینها به گونه مشابه ،Camellia sinensis تعلق دارند.،جمعیتهای چای تجاری در منطقه پلیمورفیک است که از Kuntze  . Camellia sinensis (L) O. ، C . assamica var. assamica (Masters) Wight، و   lasiocalyx (Planch.) Wight  C. assamica var. مشتق شده یا هیبریدهای این واریته های مختلف هستند.

با گونه های زیادی از نماتدهای پارازیت گیاهی در خاک های چای در مناطق مختلف پرورش چای در دنیا مواجه شده اند.به هر حال هیچ گواهی مثبتی از شدت بیماریزایی به نسبت اکثریت این نماتدها وجد ندارد. گونه هایی که یا شناخته شده اند یا مشکوک به عامل بیماریزای چای هستند شامل:

Pratylenchus spp., Radopholus similis ،Meloidogyne spp ،Hemicriconemoides، kanayaensis ،

Rotylenchulus reniformis ،Helicotylenchus spp ،tatus Paratylenchus curvi  ،Hoplolaimus sp ، Rotylenchus sp. . و Xiphinema sp

Pratylenchus

گونه های Pratylenchus شناخته شده که به چای در حال رشد تقریبا در تمام بخش های جهان حمله می کنند. در این میان ،Pratylenchus loosi آفت جدی تری در سریلانکاست 1939; GaddSivapalan, 1972). and Loos, 1946; Loos, 1953a; (Gadd,  

این گونه از نماتد همچنین به عنوان یک آفت جدی چای در ژاپن 1967, 1969), (Kaneko and Ichinohe, 1963; Takagi, ،ایران (Maafi, 1992; Maafi et al و کره Park et al., 2002). گزارش شده است.

زیست شناسی وسیکل زندگی

مثل گونه های دیگر  Pratylenchus ،P. loosi هم یک مهاجم مهاجر اندوپارازیت به کرتکس ریشه گیاه میزبان است.آنها در خاک در جستجوی ریشه های تغذیه کننده تازه حرکت می کنند زمانیکه ریشه ها پارازیته شدند به شدت آسیب می بینند یا over-parasit می شوند. بنابراین این خیلی عادی است که جمعیت های زیادی در منطقه ریزوسفر بوته های آلوده شده وجود داشته باشند.(در عمقی حدود 15-25 Cm).نماتدها غالبا" به بخش های رویشی ریشه حمله می کنند آنجاییکه نفوذ می کنند و به نزدیکی نوک ریشه وارد می شوند.براساس Seinhorst (1977)،این نماتد در طول 45-48 روز سیکل زندگی اش کامل می شود شامل 15-17 روز برای اینکه تخمها تفریخ شوند ،15-16 روز برای لاروها و 15 روز برای بالغ قبل از تخم گذاری .and  Takagi (1969) Nasaj Hosaini (Iran2003, personal communication)   گزارش دادند که سیکل زندگی حدود 40-50 روز طول می کشد  .یافت شد که تخم گذاری در غیاب نرها به تاخیر می افتد (Gadd and Loos, 1941). رنج درجه حرارت اپتیمم برای بیشترین جمعیت ایجاد شده و علائم بیماریزایی واضح در خاک هایی با درجه حرارت 18-24 c اتفاق می افتد Nasaj Hosaini, Iran, 2003, personal communication). Gnanapragasam, 1975; (Sivapalan and

بقا و ابزارهای انتشار

یافت شده که P. loosi در خاک های بدون میزبان در زخمهای ریشه های مسن ذخیره کننده چای که آلوده نشده اند بقا می یابند، همچنین در مزارع قدیمی چای که ریشه کن شده اند نیز به مدت 3 سال بقامی یابند .

یکی از مهمترین ابزارهای انتشار P. loosi در میان مناطق چای با انتشار گیاهان آلوده به مزارع از طریق  نهالستان های آلوده می باشد ،پخش نماتد می تواند همچنین از این طریق نیز اتفاق بیفتد:

  1. انتقال از طریق خاکهای آلوده و ابزارهای حفاظتی خاکهای از نظر آبی فقیر که در مناطق آلوده سازگار شده اند ،شامل استفاده از ابزارهای علف کش که برای نرم کردن خاک بکار می روند و باعث فرسایش و آب شویی خاک های آلوده شده به مناطق که تاکنون آلوده نشده اند می شوند.
  2. گهگاهی ریشه کنی چای قدیمی تحت شیب رو به بالا منتقل می کند، بنابراین بی حفاظ گذاشتن مزارع چای جوانی که جدیدا در زیر کاشته شده اند از چای قدیمی که در بالا باقی مانده اند مجددا" آلوده می شوند ;
  3. استفاده از آب آبیاری آلوده در نهالستان ها 1985a, 1989). (Gnanapragasamفاکتورهای محیطی تاثیر گذار در شدت بیماریزایی  (i) شرایط اقلیمی غالب (ii) نوع خاکی که چای رشد می کند (iii) عملیات کاشت (iv)سن و توانمندی گیاه.

اهمیت اقتصادی و سطح آستانه خسارت جمعیت

تعییین جزئیات خسارت محصول چای که توسط نماتدهای پارازیت گیاهی ایجاد می شود تقریبا به طور کامل در سریلانکا انجام شده است.اگرچه  P. loosi از چندین مکان بدست آمده است ،اما خسارت معنی دار چای عمدتا" در ارتفاعات 900-1800 متر مشاهده شده است. کاهش محصول در چنین مناطقی حدودا" 225-350 Kg چای/هکتار/سال تخمین زده شده است. 1939; Visser, 1959), (Gadd,، این رنج می تواند بین 4 و40%  باشد که بستگی به نوع کالتیوار کشت شده ، شرایط اقلیمی غالب،تراکم جمعیتی نماتد ، سن و توانمندی بوته چای آلوده، نوع و شرایط خاک و PH خاک ،و غیره  دارد (Gnanapragasam, 1988a). به هر حال توسعه خسارت در چای جوان آلوده شده و گلخانه ها بیشتر است که تلفات می تواند رنجی از 60 تا100 % باشد،مخصوصا وقتی که اقدام های بهداشتی مورد نیاز انجام نشود.از حدود 55000-60000 از مناطق چای ارتفاعات بالا در سریلانکا، تقریبا 40-50% به خسارت مشاهده شده توسط این گونه های نماتد را تحمل می کنند.خسارت اقتصادی ایجاد شده در چای ارتفاعات بالا آزمایش شد،اما هیچ  خسارتی هنوز ثابت نشده است،همچنین در بیشتر این مناطق کاهش مشاهده شده در محصول توسط بیش از یک فاکتور ایجاد می شود.

به خاطر تعامل با فاکتورهای محیطی دیگر با هر دقتی تخمین آستانه خسارت جمعیت هر گونه ی نماتد که باعث خسارت اقتصادی به یک محصول می شوند مشکل است . در کل گیاه چایی که تحت استرس قرار می گیرد به سرعت با توجه به دلایل دیگر در اثر آلودگی به حتی جمعیت کم نیز از پای در می آید.به هر حال این آزمایشات در تحت شرایط کنترل شده در گلخانه  انجام شد،آستانه خسارت P. loosi 40 نماتد/100gخاک در دمای 24 c تخمین زده شد ،که دمای مناطق با ارتفاع 900-1800 m می باشد Manuelpillai, 1984). (Gnanapragasam and.

 

 

 

/ 0 نظر / 28 بازدید