بیماری های ویروسی برنجRice viruses

بیماری های ویروسی برنج

¨     Rice dwarf virus  (RDV)،

¨     یکی از اعضای جنس Phytoreovirus  از خانواده Reoviridae. مهمترین ناقل  زنجرک های گونه های Nephotettix. انتشار بیماری: در ژاپن و کره و  دیگر کشور های آسیایی. هر ذره ویروس icosahedral  است و شامل دولایه پروتئین متحدالمرکز که 12 مولکول RNA  دورشته ای در ژنومشان را پوشش می دهند. انتقال توسط بذر گزارش نشده است.  آلودگی به RDV منجر می شود به لکه های کلرتیک روی برگ و کوتولگی بوته در حال رشد. مدیریت: شخم مزرعه برنج در زمستان که جمعیت ناقل را در فصل کاشت برنج و در نتیجه وقوع RDV را کاهش می دهد. کاربرد حشره کشها در زمان زمستان گذرانی و ارقام مقاوم

¨     ویروس کوتولگی تونگروی برنج (RTSV)

یکی از مخرب ترین بیماری های برنج در جنوب شرقی آسیاست. این بیماری در اثر آلودگی مخلوط دو ویروس  RTSV ویروس RTBV ایجاد می شود.  RTSV ناقل ویروس تونگروی برنج زنجرک سبز برنج  Nephotettix  viriscens می باشد. برگ ها ازنوک تغییر رنگ می یابند همچنین ممکن است علایم ماتلینگ یا نواری شدن را هم نشان دهند. کوتولگی مشهود است و جوانه زنی کاهش می یابد. گلدهی به تاخیر می افتد. دانه ها بالکه های قهوه ای تیره پوشیده شده اند. حضور منابع ویروس، جمعیت و ترکیب ناقل، سن و حساسیت میزبان و همزمانی این سه فاکتور وقوع بیماری را بالا می برد. کنترل: بیماری تا جایی که ممکن است باید زود تشخیص داده شود. کاه کلش وبقایای گیاهی باید بعد از برداشت به وسیله شخم به منظور حذف اینوکولوم از بین بروند. جوامع کشاورزی باید برای کشت همزمان در یک ماه برنامه ریزی کنند.

¨     ویروس نواری برنج (RSV)

¨     Tenuivirusو خانواده نامشخص انتشار بیماری: درژاپن، کره وتایوان  مایه کوبی مکانیکی مشکل است. ویروس توسط  Laodelphax striatellus و سه زنجرک دیگر به طریق پایا انتقال می یابد. در آلودگی شدید برگ های برنج به طور خطی قهوه ای تا خاکستری نکروزه می شوند و می میرند. آنها سنبلکهای سفید تا قهوه ای ناقص تولید می کنند.

¨     ویروس هوجابلانکای برنج (RHBV)

¨     Tenuivirusجنس انتشار بیماری: در آمریکای جنوبی و مرکزی . ژنوم ssRNA ، خطی،  ژنوم 4 بخشی؛ علایم مزرعه ای RHBV، نوارهای سفید یا کلرتیک در روی برگ یا برگ های کاملا سفید، کوتولگی و دانه های رسیده کاملا پر نشده می باشد. ویروس به طور اختصاصی به صورت پایا توسط زنجرک برنج Sogatodes orizicola  انتقال پیدا می کند. به وسیله مکانیکی، تماس با گیاهان دیگر و با بذر انتقال پیدا نمی کند.مدیریت: مقاومت گیاه- میزبان و مدیریت تلفیقی آفات

/ 1 نظر / 98 بازدید
اسما

موفق باشي خانم دكتر . [گل]